На главную страницу
Бурятский государственный университет
БГУ үсэгэлдэр, мүнөөдэр

Буряадай гүрэнэй университет – Сибириин үнинэй дээдэ һургуулинуудай нэгэн, Д.Банзаровой нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй  багшанарай дээдэ һургуули (1932 ондо бии болоһон) ба Новосибирскын гүрэнэй университедэй Улаан-Yдын филиал хоёр дээрэ үндэhэлэн, Россиин Президентын 1995 оной сентябриин 30-ай Зарлигай ба Россиин правительствын 1995 оной ноябрин 2-ой тогтоолой ёһоор байгуулагдаа.

 
Мүнөө үедэ БГУ һуралсалай, эрдэмэй, хүтэлбэриин, экономикын, элүүрые хамгаалгын, олониитын һалбаринуудта мэргэжэлтэдые бэлдэдэг һэн тула системэ байгуулгын һуралсалай эмхи зургаан болоно.
 
БГУ-гай үндэһэлхэ гол еһонуудайнь нэгэн эрдэмэй, эрдэм-һуралсалай мэргэжэлтэдые таһалгаряагүйгөөр бэлдэлгэ болоно: һургуули, колледжнуудһаа эхилээд, университет, аспирантура, докторантура хүрэтэр.
 
Мүнөө үедэ университедтэ 12 факультедүүд: биолого-географическа, физико-техническэ, химическэ, бэе тамирай, спортын ба аяншалгын, социально-психологическа, хэлэ бэшэгэй,түүхын, хари хэлэнүүдэй, медицинскэ, экономикын болон хүтэлбэриин, юридическэ, зүүн зүгэй, 3 институт: математикын болон информатикын, үндэһэтэнэй гуманитарна, педагогикын. БГУ-гай бүридэлдэ иимэ филиалнууд ороно: Боохоной (Боохон һуурин, Усть-Ордын буряад тойрог), Агын (Агинское һуурин, Агын буряад тойрог), БГУ-гай колледж. Университедэй бүридэлдэ мүн мэргэжэл шэлэлгын түб ба Шэлэлгын комисси, Евразиин харилсаанай түб, зүүн зүгэй стратегическэ шэнжэлэлгэнүүдэй түб, РФ-гэй АТР-ай гүрэнүүдтэй харилсаае  хуулиин талаар  хангалгын   түб ба бусад.
 
77 кафедра ба 6 лабораторинуудта  эрдэмэй 167 докторнууд, профессорнууд,  эрдэмэй 536 кандидадууд ба доцентнүүд, багшанарай дунда 11 РАН-ай, РАО-гой, РАМН-ын гүрэнэй академинүүдэй гэшүүн-корреспондентнүүд тэрэшэлэн  30 гаран академигүүд Россиин ниитын академинүүдэй гэшүүн-корреспондентнүүд.
 
БГУ Байгалай регион дотор эрдэмэй талаар тон ехэ арга боломжотой байгуулга болоно. Эндэ элдэб янзын фундаментальна шэнжэлэлгэнүүд ябуулагдана – философиһоо плазмын физикэ хүрэтэр. Олонхи кафедранууд дээрэ прикладной ба инновационно шэнжэлэлгэнүүд ябуулагдана. Университедтэ дэлхэйдэ мэдээжэ эрдэмэй һургуулинууд бии болонхой: конденсированна байдалай физикын, ботаникын, орнитологиин, түүхын, монгол хэлэ шэнжэлэлгын, социологиин, философиин, уран зохёолой, лингвистикын, педагогикын.
 
БГУ Россиин эрдэмүүдэй академитэй, Россиин  мэдээжэ университедүүдтэй, институдуудтай, болбосоролой, эрдэмэй, соёлой ба техникын асуудалнуудые шэнжэлдэг уласхоорондын зарим эмхинүүдтэй эдэбхитэйгээр харилсана. Энэнь  дээдэ һургуулинуудай һайхан заншалнуудые баримталан байһые гэршэлнэ. Университедэй материальна үндэһэ һуури бэхижүүлхэ  хэрэгтэ онсо шиидхэбэринүүдые бэдэржэ,  дээдэ мэргэжэлэй үндэр бэлиг шадабаритай кадрнуудые хабаадуулжа, олон тоото түбэг бэрхэшээлтэй байдалһаа гараха гээшэ  университедэй хүгжэлтын гол эрхэ нүхэсэл болоно.
 
БГУ 40 000 гаран дээдэ шатын мэргэжэлтэдые бэлдэһэн түүхэтэй. Тэдэнэй тоодо дэлхэйдэ мэдээжэ академигүүд, министрнүүд, эрдэм ба соёлой ажаябуулагшад, эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд болон Сибириин ба Алас Дурна зүгэй промышленностиин элдэб һалбаринуудай  хүдэлмэрилэгшэд болон предприятинуудай хутэлбэрилэгшэд.
 
Мүнөө үедэ БГУ-да дээдэ мэргэжэлэй һуралсалай 47 мэргэжэлнүүдээр,  дунда мэргэжэлэй һуралсалай 6 мэргэжэлээр,  бакалавриадай 28,  магистратурын 13 шэглэлээр 10 000 гаран оюутад һурана.
 
Университедэй һуралсалай  комплексын бүридэлдэ Буряад Республикын, Усть-Ордын ба Агын буряад тойрогуудай юрэнхы эрдэмэй 23 һургуулинууд,  дээдэ һургуулида бэлэдхэлэй 9 түбүүд, мэргэжэлэй 4 лицей, 5 колледж ороно.
 
Университедтэ  аспирантурын 47 мэргэжэлээр 342 аспирантнууд,  докторантурын 2 – 12 докторантнууд, интернатурын 15 мэргэжэлээр 125 врач-интернэнүүд, ординатурын 4 мэргэжэлээр 58 ординаторнууд бэлэдхэл гарана. Эндэ 19 эрдэмэй мэргэжэлээр ба 11 һалбаряар 10 диссертационно соведүүд хүдэлнэ. 2010 ондо «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» гэһэн 05.13.18 мэргэжэлээр физико-математическа эрдэмүүдээр диссертационно совет нээгдээ.
 
Университедэй материальна бааза үргэдхэгдэжэ байна. Һуралсалай болон спортивна түхеэрэлгэнүүдэй  талмайнууд олошорно. Мүнөө дээрээ һуралсалай 7 байшан,  хамтын 5 байра, «Труд» бэе тамирай байшан, «Спартак» стадион, «Олимп» гэһэн Сурхайта нуур дээрэ оршодог бэе тамир элүүржүүлгын лагерь, пансионат ба Байгал дээрэхи бэе тамир элүүржүүлгын комплекс. Полиграфическа бааза шэнэдхэгдээ.
 
Эрдэмэй ажаябуулгын гол зорилго – БГУ-е эрдэмэй һургуулинуудые бэелүүлгын томо түб болгохо. БГУ-да эрдэмэй шэнжэлэлгэнүүдые үнгэргэлгэ оюутадай бэлэдхэл дээшэлүүлгэтэй нягта холбоотой байхаар хараалагдана.
 
Университедэй ажаябуулгын мүнөө үеын гол шэглэлнүүд:
 
- Оюутадай бэеэ дааһан хүдэлмэриие нарижуулгада, һургалгын шэнэ онол аргануудые хэрэглэлгэ дээрэ үндэһэлэн университедэй һуралсал һайжаруулха.
- Мэргэжэлтэдэй бэлэдхэлэй шанарые дээшэлүүлхэ зорилготойгоор квалиметрическэ мониторинг хэрэглэхэ.
- Дээдэ болон дээдэ һургуулиин мэргэжэл абаһанай удаа һуралсалай шэнэ программануудай лицензировани түсэблэгдэнэ.
- Университедэй комплекс нээхэ (Улаан-Yдэ хотодо ба республикын аймагуудаар университедэй гимназинууд).
- Профессорско-багшанарай мэргэжэл дээшэлүүлгын системые һайжаруулха.
- Дистанционно һургалгые нэбтэрүүлхэ.
- Һуралсалай эмхинүүдтэ эрдэмэй инфраструктура байгуулха (дээдэ һургуулинуудта, факультедүүдтэ ба кафедрануудта).
- Социальна һалбаряар, физикээр, экологёор, геологёор, географяар, химеэр, медицинээр, түүхээр ба политологёор, филологёор, педагогикоор ба психологёор уласхоорондын, федеральна ба региональна программануудые ба проектнүүдые эрдэмэй талаар хангалгада тааруулагдаһан эрдэмэй түбүүдые ба лабораторинуудые бии болгохо.
- Академическэ эрдэмтэй интеграци үргэлжэлүүлхэ.
- Университедэй эрдэмэй ажалда  Россиин ба гадаада оронуудай мэдээжэ эрдэмтэдые эдэбхитэйгээр хабаадуулха.
- Эрдэм-шэнжэлэлгын ажаябуулгада шэнэ информационно технологинуудые нэбтэрүүлхэ.
- 10 мэргэжэлээр докторантура ба аспирантура нээгдэхээр хараалагдана (медицинын, техникын, математикын, юриспруденциин эрдэмүүдээр).