На главную страницу
Бурятский государственный университет
Хүтэлбэри

Буряадай гүрэнэй университедэй юрэнхы хүтэлбэри бэелүүлдэг гол эмхи – ректорэй толгойлдог БГУ-гай Эрдэмэй Совет болоно. Эрдэмэй Соведэй эрхэ түлөөлэлгын болзор   табан жэл. Ехэ һургуулиин түрүүшын Эрдэмэй Совед БГУ-гай органуудые һунгалтын положененэр һунгагдадаг.Университедэй коллективэй хамтын суглаан дээрэ баталагдадаг БГУ-гай хүтэлбэриин эмхинүүдые һунгалга тухай дүримтэй зохилдуулан, университедэй Эрдэмэй Соведэй түрүүшын бүридэл һунгагдадаг. . Эрдэмэй Соведэй ажаябуулга университедэй ажамидаралай ба хүгжэлтын гол асуудалнуудые шиидхэлгэдэ шэглүүлэгдэнхэй,демократиин заршамууд заршамууд дээрэ үндэһэлнэ,олондо мэдээсгдэнэ. Хүдэлжэ байһан Совет БГУ- гай ректорэй захиралтаар баталагданхай.
 
Ректор
 
Калмыков Степан Владимирович, педагогикын эрдэмэй доктор, профессор, Россиин эрдэм һуралсалай академиин гэшүүн-корреспондент, Буряад Республикын Арадай Хуралай депутат, Солонгос Республикын Буряад Республикадахи Хүндэтэ консул. Утаһан: 211580
 
Һуралсалай талаар проректор
 
Мордовской Андрей Константинович, физикэ-математикын эрдэмэй кандидат, доцент. Утаһан 559681.
 
Эрдэм шэнжэлэлгын талаар проректор
 
Булдаев Александр Сергеевич, физикэ-математикын эрдэмэй доктор, профессор. Утаһан 211691.
 
Хүмүүжүүлгын хүдэлмэриин болон социальна политикын талаар проректор
 
Козулин Андрей Владимирович, историин эрдэмэй кандидат, доцент. Утаһан 211586
 
Ажахын захиргаанай хүдэлмэриин талаар проректор
 
Шаргаев Александр Гармаевич, педагогикын эрдэмэй кандидат, доцент. Утаһан 212500
 
Капитальна барилгын талаар проректор
 
Тулонов Андрей Иннокентьевич. Утаһан 212411
 
Эрдэмэй Соведэй секретарь
 
Паликова Татьяна Вадимовна, түүхын эрдэмэй кандидат, доцент