На главную страницу
Бурятский государственный университет
Мэргэжэлнүүд болон шэглэлнүүд

Мэргэжэлнүүд болон шэглэлнүүдэй тооололгын бүридэл
Биолого-географическа факультет
Һуралсалай очно түхэл
 
020200.68 шэглэл. Биологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Биологиин магистр.
020201.65 мэргэжэл. Биологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Биолог.
020200.62 шэглэл. Биологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Билогиин бакалавр.
010400.68 шэглэл. Географи. Мэргэжэлэй зэргэ-Географиин магистр.
020401.65 мэргэжэл. Георгафи. Мэргэжэлэй зэргэ-Географ.
020400.62 шэглэл. Географи. Мэргэжэлэй зэргэ-Географиин бакалавр.
120302.65 мэргэжэл. Газарай кадастр. Мэргэжэлэй зэргэ-Инженер.
120303.65 мэргэжэл. Хотын кадастр. Мэргэжэлэй зэргэ- Инженер.
120300.62 шэглэл. Газар эсхэмжэлэлгэ болон газарай кадастр. Мэргэжэлэй зэргэ-Газар эсхэмжэлэлгын бакалавр
 
Һуралсалай заочно түхэл
050102.54 Мэргэжэл Биологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Биологиин багша.
050103.65 Мэргэжэл Географи. Мэргэжэлэй зэргэ-Географиин багша.
 
Хари хэлэнүүдэй факультет
Һуралсалай очно түхэл
031001.65 Мэргэжэл. Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-хэлэ бэшэг шудалагша. Хоер хари хэлэнүүдэй багша.
031202.65 Мэргэжэл. Оршуулга болон оршуулга шэнжэлэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-хэлэ шэнжэлэгшэ, оршуулагша.
 
Һуралсалай очно-заочно түхэл
031202.65 Мэргэжэл. Оршуулга болон оршуулга шэнжэлэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Хэлэ шэнжэлэгшэ, оршуулагша.
 
Хэлэ бэшэгэй факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
031000.68 Шэглэл. Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-Хэлэ бэшэгэй магситр.
031001.65 Мэргэжэл. Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-хэлэ бэшэг шудалагша.
031000.62 Шэглэл. Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-хэлэ бэшэгэй бакалавр.
030601.65 Мэргэжэл. Журналистика. Мэргэжэлэй зэргэ-журналист.
030600.62 Шэглэл. Журналистика. Мэргэжэлэй зэргэ-журналистикын бакалавр.
032401.65 Мэргэжэл. Реклама. Мэргэжэлэй зэргэ-Рекламын талаар мэргэжэлтэ.
 
Һурасалай заочно түхэл
 
031001.65 Мэргэжэл. Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-хэлэ бэшэг шудалагша.
031000.62 Шэглэл. Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-хэлэ бэшэгэй бакалавр.
030600.62 Шэглэл. Журналистика. Мэргэжэлэй зэргэ-журналистикын бакалавр.
050301.65 Ород хэлэн ба литература. Мэргэжэлэй зэргэ-Ород хэлэнй ба литературын багша.
 
Бэе тамирай, спортын, аяншалалгын факультет.
 
Һурасалай очно түхэл
 
032101.65 Мэргэжэл. Бэе тамирай болбосорол болон спорт. Мэргэжэлэй зэргэ-Бэе тамирай болбосолорой болон спортын талаар мэргэжэлтэ.
032100.62 Шэглэл. Бэе тамирай болбосорол болон спорт. Мэргэжэлэй зэргэ-Бэе тамирай болбосоролой бакалавр.
032103.65 Мэргэжэл. Тамир һэргээлгэ болон спортивна-элүүржүүлгын аяншалалга. Мэргэжэлэй зэргэ-Тамир һэргээлгын болон спортивно-элүүржүүлгын аяншалалгын талаар мэргэжэлтэ.
080507.65 Мэргэжэл. Эмхидхэлгын менеджмент. Мэргэжэлэй зэргэ-Менеджер.
 
Һуралсалай заочно түхэл
 
032101.65 Мэргэжэл. Бэе тамирай болбосорол болон спорт. Мэргэжэлэй зэргэ-Бэе тамирай болбосоролой болон спортын талаар мэргэжэлтэ.
032103.65 Мэргэжэл. Тамир һэргээлгэ болон спортивна-элүүржүүлгын аяншалалга. Мэргэжэлэй зэргэ-Тамир һэргээлгын болон спортивна-элүүржүүлгын аяншалалгын талаар мэргэжэлтэ.
 
Математикын болон информатикын институт
Һурасалай очно түхэл
 
010100.68 Шэглэл. Математика. Мэргэжэлэй зэргэ-Математикын магистр.
010101.65 Мэргэжэл. Математика. Мэргэжэлэй зэргэ-Математик.
010100.62 Шэглэл. Математика. Мэргэжэлэй зэргэ-Математикын бакалавр.
010501.65 Мэргэжэл. Байдалда хэрэгтэй математика болон информатика. Мэргэжэлэй зэргэ-Математик, системнэ программист.
010500.62 Шэглэл. Байдалда хэрэгтэй математика болон информатика. Мэргэжэлэй зэргэ-Байдалда хэрэгтэй математикын болон информатикын бакалавр.
010503.65 Мэргэжэл. Мэдээсэлэй аргануудые математикын талаар хангалга болон хүтэлбэри. Мэргэжэлэй зэргэ-Математик-программист.
 
Физико-техническэ факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
010700.68 Шэглэл. Физика. Мэргэжэлэй зэргэ-Физикын магистр.
010701.65 Мэргэжэл.Физика. Мэргэжэлэй зэргэ-Физик.
010700.62 Шэглэл. Физика. Мэргэжэлэй зэргэ-Физикын бакалавр.
050203.65 Мэргэжэл. «Информатика» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй физика. Мэргэжэлэй зэргэ-Физикын болон информатикын багша.
140501.65 Мэргэжэл. Дотороо шатадаг хүдэлгүүр. Мэргэжэлэй зэргэ­-Инженер.
140500.62 Шэглэл. Элшэ хүсэнэй машина бүтээлгэ. Техникын болон технологиин бакалавр.

Багшанарай институт
 
Һуралсалай очно түхэл
 
050700.68 Шэглэл. Педагогика. Мэргэжэлэй зэргэ-Педагогикын магистр.
050703.65 Мэргэжэл. Һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педагогика болон психологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педагогикын болон психологиин багша.
050703.65 Мэргэжэл. «Түрэлхи хэлэн ба литература» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педпгогика, психологи. Мэргэжэлэй зэргэ-һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педпгогикын болон психологиин түрэлхи хэлэнэй, литературын багша.
050708.65 Мэргэжэл. Эхин һуралсалай педагогика болон методика. Мэргэжэлэй зэргэ-эхин класссудай багша.
050708.65 Мэргэжэл. «Түрэлхи хэлэн ба литература» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй эхин һуралсалай педагогика болон методика. Мэргэжэлэй зэргэ-Эхин классуудай, түрэлхи хэлэнэй болон литературын багша.
050708.65 «Информатика» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй эхин һуралсалай педагогика болон методика. Мэргэжэлэй зэргэ-эхин классуудай болон информатикын багша.
050700.62 Шэглэл. Педагогика. Мэргэжэлэй зэргэ-Педагогикын бакалавр.
050601.65 Мэргэжэл. Хүгжэмэй талаар һуралсал. Мэргэжэлэй зэргэ-Хүгжэмэй багша.
050201.65 Мэргэжэл. «Информатика» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй математика. Мэргэжэлэй зэргэ-Математикын болон информатикын багша.
050502.65 Мэргэжэл. Технологи болон олзын хэрэг эрхилэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Технологиин болон олзын хэрэг эрхилэлгын багша.
050501.65 Мэргэжэл. Мэргэжэлэй талаар һуралсал (дизайн). Мэргэжэлэй зэргэ-Мэргэжэлэй талаар һуралсалай багша.
050500.62 Шэглэл. Технологическа талаар һуралсал. Мэргэжэлэй зэргэ-Технологиин талаар һуралсалай бакалавр.
 
Һуралсалай заочно түхэл
 
050700.68 Шэглэл. Педагогика. Мэргэжэлэй зэргэ-Педагогикын магистр.
050703.65 Мэргэжэл. Һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педагогика болон психологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педагогикын болон психологиин багша.
050703.65 Мэргэжэл. Һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педагогика болон психологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй педагогикын болон психологиин, түрэлхи хэлэнэй, литературын багша.
050708.65 Мэргэжэл. Эхин һурасалай педагогика болон методика. Мэргэжэлэй зэргэ-эхин классуудай багша.
050708.65 Мэргэжэл. «Түрэлхи хэлэн болон литература» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй эхин һуралсалай педагогика болон методика. Мэргэжэлэй зэргэ-эхин классудай, түрэлхи хэлэнэй, литературын багша.
050711.65 Социальна педагогика. Мэргэжэлэй зэргэ-социальна педагог
050601.65 Мэргэжэл. Хүгжэмэй талаар һуралсал. Хүгжэмэй багша.
050502.65 Мэргэжэл. Технологи болон олзын хэрэг эрхилэгшэ. Мэргэжэлэй зэргэ-технологиин болон олзын хэрэг эрхилэлгын багша.
050102.65 Мэргэжэл. Биологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Биологиин багша.
050103.65 Мэргэжэл. Географи. Мэргэжэлэй зэргэ-Географиин багша.
050301.65 Мэргэжэл. Ород хэлэн болон литература. Мэргэжэлэй зэргэ-Ород хэлэнэй, литературын багша.
050401.65 Мэргэжэл. Түүхэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Түүхын багша.
 
Түүхын факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
030400.68 Шэглэл Түүхэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Түүхын магистр
030401.65 Мэргэжэл Түүхэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Түүхэ шэнжэлэгшэ, түүхын багша
030400.62 Шэглэл Түүхэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Түүхын бакалавр
030200.68 Шэглэл Политологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Политологиин магистр
030201.65 Мэргэжэл Политологи.Мэргэжэлэй зэргэ-Политолог
030200.65 Шэглэл Политологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Политологиин бакалавр
030101.65 Мэргэжэл Философи. Мэргэжэлэй зэргэ-Философ.Багша
030100.62 Шэглэл Философи. Мэргэжэлэй зэргэ-Философиин бакалавр
 
Һуралсалай заочно түхэл
 
050401.65 Мэргэжэл Түүхэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Түүхын багша
 
Үндэһэтэнэй гуманитарна институт
 
Һуралсалай очно түхэл
031001.65 Мэргэжэл Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-Хэлэ бэшэг шудалагша. Бүряад хэлэнэй болон литературын багша.
031001.65 Мэргэжэл Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-Хэлэ бэшэг шудалагша. Монгол, англи хэлэнүүдэй багша
031001.65 Мэргэжэл Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-Хэлэ бэшэг шудалагша. Буряад болон англи хэлэнүүдэй багша.
031000.62 Шэглэл Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ-Хэлэ бэшэгэй бакалавр
050302.65 Мэргэжэл Түрэлхи хэлэн болон литература (буряад хэлэн болон литература) «Ород хэлэн болон литература» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй. Мэргэжэлэй зэргэ-Буряад хэлэн болон ба литературын,ород хэлэн болон литературын багша
050302.65 Мэргэжэл Түрэлхи хэлэн болон литература (эвенк хэлэн болон литература) «Ород хэлэнэй болон литература» гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй. Мэргэжэлэй зэргэ-эвенк хэлэнэй болон литературын,ород хэлэн болон литературын багша.
050302.65 Түрэлхи хэлэн болон литература (буряад хэлэн болон литература) Хитад хэлэн болон литература гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй. Мэргэжэлэй зэргэ-Буряад хэлэнэй болон литературын , хитад хэлэнэй болон литературын багша.
050302.65 Түрэлхи хэлэн болон литература(эвенк хэлэн ба литература) Хитад хэлэн болон литература гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй.Мэргэжэлэй зэргэ-эвенк хэлэнэй болон литературын, хитад хэлэнэй болон литературын багша
Һуралсалай заочно түхэл
 
050302.65 Мэргэжэл Түрэлхи хэлэн болон литература. Мэргэжэлэй зэргэ-Буряад хэлэнэй болон литературын багша
050302.65 Мэргэжэл Түрэлхи хэлэн болон литература (буряад хэлэн болон литература). Түүхэ гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй. Мэргэжэлэй зэргэ-Буряад хэлэнэй болон литературын , түүхын багша
050302.65 Мэргэжэл Түрэлхи хэлэн болон литература (эвенк хэлэн болон литература) Түүхэ гэһэн нэмэлтэ мэргэжэлтэй. Мэргэжэлэй зэргэ-Эвенк хэлэнэй болон литературын , түүхын багша.
Зүүн зүгэй факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
030801.65 Мэргэжэл Зүүн зүгэй оронуудые шэнжэлэлгэ, африканистика. Мэргэжэлэй зэргэ-Зүүнэй оронуудые шэнжэлэгшэ, африканист
030800.62 Шэглэл Зүүн зүгэй оронуудые шэнжэлэлгэ, африканистика. Мэргэжэлэй зэргэ-зүүнэй оронуудые шэнжэлэлгын бакалавр
032300.62 Шэглэл Можо нютагуудые шэнжэлэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Можо нютагуудые шэнжэлэлгын бакалавр, зүүнэй оронуудые шэнжэлэгшэ
 
Экономикын болон хүтэлбэриин факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
080504.65 Мэргэжэл Гүрэнэй болон муниципальна хүтэлбэри. Мэргэжэлэй зэргэ-Менеджер
080505.65 Мэргэжэл Нэгэ ажалтаниие хүтэлбэрилгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Менеджер
080507.65 Эмхи зургаанай менеджмент. Мэргэжэлэй зэргэ-Менеджер
080500.62 Шэглэл Менеджмент. Мэргэжэлэй зэргэ-Менеджментын бакалавр
080116.65 Мэргэжэл Экономикодо математикын аргануудые хэрэглэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Экономист-математик
080103.65 Мэргэжэл Үндэһэн экономико. Мэргэжэлэй зэргэ-Экономист
080100.62 Шэглэл Экономико. Мэргэжэлэй зэргэ-экономикын бакалавр
 
Һуралсалай заочно түхэл
 
080504.65 Мэргэжэл Гүрэнэй болон муниципальна хүтэлбэри. Мэргэжэл-Менеджер
080505.65 Мэргэжэл Нэгэ ажалтаниие хүтэлбэрилгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Менеджер
080103.65 Мэргэжэл Үндэһэн экономико. Мэргэжэлэй зэргэ-Экономист
080100.62 Шэглэл Экономико. Мэргэжэлэй зэргэ-Экономикын бакалавр
Юридическэ факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
030500.68 Шэглэл Юриспруденци. Мэргэжэлэй зэргэ-Юриспруденциин магистр
030501.65 Мэргэжэл Юриспруденци. Мэргэжэлэй зэргэ-Юрист
030500.62 Шэглэл Юриспруденци. Мэргэжэлэй зэргэ-Юриспруденциин бакалавр
 
Һуралсалай заочно түхэл
 
030500.68 Шэглэл Юриспруденци. Мэргэжэлэй зэргэ-Юриспруденциин магистр
030501.65 Мэргэжэл Юриспруденци. Мэргэжэлэй зэргэ-Юрист
Химическэ факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
020101.65 Шэглэл Хими. Мэргэжэлэй зэргэ-Химик
020100.62 Шэглэл Хими. Мэргэжэлэй зэргэ-Химиин бакалавр
020301.65 Мэргэжэл Геологи. Мэргэжэлэй зэргэ-Геолог
020802.65 Мэргэжэл Байгаали хэрэглэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ - Эколог-байгаали хэрэглэгшэ
Медицинын факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
060101.65 Мэргэжэл Эмшэлэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ-Эмшэн
060108.65 Мэргэжэл Фармаци. Мэргэжэлэй зэргэ-Провизор
 
Заочно түхэл
060108.65 Мэргэжэл Фармаци. Мэргэжэлэй зэргэ- Провизор
Социально-психологическа факультет
 
Һуралсалай очно түхэл
 
030301.65 Мэргэжэл Психологи. Мэргэжэлэй зэргэ – Психолог. Психологиин багша.
030300.62 Шэглэл Психологи. Мэргэжэлэй зэргэ – Психологиин бакалавр
040101.65 Мэргэжэл Социальна хүдэлмэри. Мэргэжэлэй зэргэ – Социальна хүдэлмэриин талаар мэргэжэлтэ
040100.62 Шэглэл Социальна хүдэлмэри. Мэргэжэлэй зэргэ – Сциальна хүдэлмэриин бакалавр
 
Һуралсалай заочно түхэл
 
040101.65 Мэргэжэл Социальна хүдэлмэри. Мэргэжэлэй зэргэ – Социальна хүдэлмэриин талаар мэргэжэлтэ.
040100.62 Шэглэл Социальна хүдэлмэри. Мэргэжэлэй зэргэ – Социальна хүдэлмэриин бакалавр
БГУ-гай колледж
 
Һуралсалай очно түхэл
 
030503.51 Мэргэжэл Хуули шудалалга. Мэргэжэлэй зэргэ – Юрист
030504.51 Мэргэжэл Хуули ёһо болон социальна хангалгые эмхидхэлгэ. Мэргэжэлэй зэргэ – Юрист
080501.51 Мэргэжэл Менеджмент. Мэргэжэлэй зэргэ – Менеджер
080501.51 Мэргэжэл Гүрэнэй болон муниципальна хүтэлбэри. Мэргэжэлэй зэргэ – Менеджер
100105.51 Мэргэжэл Гостиницые хангалга. Мэргэжэлэй зэргэ – Менеджер
100201.51 Мэргэжэл Аяншалга. Мэргэжэлэй зэргэ – Аяншалгые эмхидхэгшэ
 
Һуралсалай заочно түхэл 
 
030503.51 Хуули шудалалгаМэргэжэлэй зэргэ – Юрист

Боохоной филиал
 
Очно түхэл
 
020201.65 Мэргэжэл Биологи. Мэргэжэлэй зэргэ – Биолог
020401.65 Мэргэжэл Географи. Мэргэжэлэй зэргэ – Географ
030100.65 Мэргэжэл Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ – Хэлэ бэшэг шудалагша. Ород хэлэнэй болон литературын багша.
030100.65 Мэргэжэл Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ – Хэлэ бэшэг шудалагша. Буряад хэлэнэй болон литературын багша
032101.65 Мэргэжэл Физическэ культура болон спорт. Мэргэжэлэй зэргэ – Физическэ культура болон спортын талаар мэргэжэлтэ
050708.65 Мэргэжэл Эхин һуралсалай педагогика ба методико. Мэргэжэлэй зэргэ – Эхин классудай багша
030401.65 Мэргэжэл Түүхэ. Мэргэжэлэй зэргэ – Түүхэ шудалагша, түүхын багша
 
Заочно түхэл
 
050708.65 Мэргэжэл Эхин һуралсалай педпгогика болон методико. Мэргэжэлэй зэргэ –
эхин классудай багша
0302101.65 Мэргэжэл Бэе тамирай болбосорол болон спорт. Мэргэжэлэй зэргэ – Бэе тамирай болбосоролой болон спортын талаар мэргэжэлтэ
Агын филиал
 
Очно түхэл
 
031001.65 Мэргэжэл Хэлэ бэшэг. Мэргэжэлэй зэргэ – Хэлэ бэшэг шудалагша. Хоёр хари хэлэнүүдэй багша
032101.65 Мэргэжэл Бэе тамирай болбосорол болон спорт. Мэргэжэлэй зэргэ – Бэе тамирай болбосоролой болон спортын талаар мэргэжэлтэ
030401.65 Мэргэжэл Түүхэ. Мэргэжэлэй зэргэ – Түүхэ шудалагша. Түүхын багша
040101.65 Мэргэжэл Социальна хүдэлмэри. Мэргэжэлэй зэргэ – Социальн ахүдэлмэриин талаар мэргэжэлтэ
032300.62 Шэглэл .Можо нютагуудые шэнжэлэлгэ Мэргэжэлэй зэргэ – можо нютагуудые шэнжэлэлгын бакалавр
010500.62 Шэглэл Байдалда хэрэгтэй математика болон информатика. Мэргэжэлэй зэргэ – Байдалда хэрэгтэй математикын болон информатикын бакалавр
080500.62 Шэглэл Менеджмент. Мэргэжэлэй зэргэ – Менеджментын бакалавр
 
Заочно түхэл
 
080504.65 Мэргэжэл Гүрэнэй болон муниципальна хүтэлбэри. Мэргэжэлэй зэргэ – Менеджер
032101.65 Мэргэжэл Бэе тамирай болбосорол болон спорт. Мэргэжэлэй зэргэ – Бэе тамирай болбосоролой болон спортын талаар мэргэжэлтэ