На главную страницу
Бурятский государственный университет
Факультедүүд, институдууд

Факультедүүд, институдууд
 
Биолого-географическа факультет
Хари хэлэнүүдэй факультет
Бэе тамирай болбосоролой, спортын, аяншалалгын факультет
Физико-техническэ факультет
Түүхын факультет
Зүүн зүгэй факультет
Экономикын болон хүтэлбэриин факультет
Юридическэ факультет
Химическэ факультет
Медицинскэ факультет
Социальна-психологическа факультет
Математикын болон информатикын институт
Үндэһэтэнэй гуманитарна институт
Багшанарай институт
 
Филиалнууд болон түлөөлэлгэтэ эмхинүүд
 
Агын филиал
Боохоной филиал
Хитадай арадай республикадахи БГУ-гай түлөөлэлгэтэ эмхи
 
Колледж