На главную страницу
Бурятский государственный университет
Intenational Cooperation

Уласхоорондын харилсаа холбооной таһаг
 
- 1993 ондо Германиин академическэ харилсаануудай албантай хүдэлмэри эхилээ. Тэрэнэй һүүлээр, - 1994 ондо Дотор Монголой Багшанарай дээдэ һургуулитай харилсаа холбоон байгуулагдаа (Хитад). - 1996 ондо Ляогой университедтэй, мүн баһа «Сибирь+Швейцария» гэһэн бүлгэмтэй хамтын ажал ябуулагдажа эхилһэн байна. 
- 1997 онһоо Цзилинскэ ород хэлэнэй дээдэ һургуулитай болон Монгол гүрэнэй Багшанарай дээдэ һургуулитай нягта холбоон байгуулагдаа. 
- 1998 ондо Буряадай гүрэнэй университет Монголой гүрэнэй университет, Гетын нэрэмжэтэ институт, Кассельскэ (ФРГ) юридическэ институт гэхэ мэтэ һургуулинуудтай харилсаа холбоо эмхидхэһэн байна.
- 1999 ондо Монголой «Их засаг» гэһэн юридическэ институдтай хамтын ажалай эхин гээд тэмдэглэдэһэн байдаг. 
- 2001 ондо Дотор Монголой университет (Хитад), Монголой гүрэнэй медицинскэ университет, Венын университедэй германистикын институт (Австри) Буряадай гүрэнэй университедэй партнернууд болоһон байна. 
- 2003 ондо Япониин Ямагата университет, мүн баһа Рурска  (ФРГ) университедэй германистикын институт. Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин партнернууд болоһон байдаг 
- 2004 ондо Монгол наадамай университедтэй (Солонгос) хамтын ажал эхилһэн байдаг. 
- 2005 ондо Солонгос ороной Канвон болон Сунчан дээдэ һургуулинуудтай хамтын ажал тухай хэлсээн баталагдаһан байдаг. 
- 2006 ондо Монголой президент Н. Энхбаяр Буряадай гүрэнэй университедтэ айлшаар бууһан байна. 
- 2007 ондо Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин дэргэдэ Конфуциин институт нээгдэһэн байна.
- 2006 онһоо эхилжэ , Монголой заншалта дээдэ һургуули болон «Монос» гэһэн фармаци, Хитад гүрэнэй Цицикарска дээдэ һургуули, Швейцариин аяншалагын болон зохид буудалай менеджментын бизнес-һургуули, Швейцари-СНГ гүрэнүүдэй залуушуулаар андалдалгын жаса. Монгол гүрэнэй Орхоной филиал, Франциин Посольство, Польшын Консульство, Циндао хотын Технологическа дээдэ һургуули, Лаваль гэһэн дээдэ һургуули, Сианиин хари хэлэнүүдэй университет гэхэ мэтэ БГУ-гай партнернууд болоһон байна.
 
Таһагай зорилгонууд болон ажаябуулгын шэглэлнүүд
 
Тоһагай гол зорилго хадаа БГУ-гай зорилгонуудтай зохилдон, университедэй Эрдэмэй Соведэй, ректорэй тодорхойлһон уласхоорондын ажаябуулга эмхидхэлгэ болоно
 
Хүтэлбэри
  • Дарга – Золхоев Борис Валентинович, тел/факс 21-18-64, intdep@bsu.ru, intdepbsu@yandex.ru
  • Даргын орлогшо – Калмыков Саян Степанович
  • Гол мэргэжэлтэ – Чимитова Дарима Ракшаевна
 
Ажаябуулгын һалбаринууд
 
Таһагай ажаябуулгын гол һалбаринууд: университедэй уласхоорондын ажаябуулгые мэдээсэлээр хангалга; БГУ-гай хари гүрэнүүдтэй хамтын ажал тухай хэлсээ баталалга, БГУ-да хари гүрэнүүдэй һурагшадай һуралсал эмхидхэлгэ, БГУ-да хари гүрэнүүдэй эрхэтэдэй ерэлгэ бүридхэлдэ абалга.
 
Харилсаа холбоонууд
 
Таһаг Улаан-Үдэдэ оршодог РФ-гэй гадаадын хэрэгүүдэй Министерствын түлөөлэлгэнүүдтэй, Буряад Республикын Һуралсалай болон эрдэм ухаанай   министерствын уласхоорондын холбоонуудай таһагтай, ВСГТУ-гай, ВСГАКИ-гай уласхоорондын таһагуудтай нягта холбоотойгоор хүдэлдэг.
 
Грантнууд болон конкурснууд
 
Таһаг уласхоорондын грантнууд болон конкурснууд тухай университедэй оюутад болон багшанарта мэдээсэдэг. Мэдээсэлэй семинарнууд саг үргэлжэ үнгэргэгдэдэг.
 
Туйлалтанууд
 
- 2006 ондо Монголой президент Н.Энхбаярай ерэлгэ;
- БГУ-гай ректорэй Солонгос Республикын Хүндэтэ консул эрхэ түлөөлэлгые үргэлжэлүүлгэ-2005 оной май;                                                                                                                                               
- «Универстит Арктики» гэһэн уласхоорондын дээдэ һургуулинуудай холбоондо оролго – 2005 оной май һара;
- «УНИНЕТ» гэһэн университедүүдэй уласхоорондын дээдэ  холбоондо оролго – июнь 2006 ;
- Азиин дээдэ һургуулинуудай холбоондо оролго – 2007;
- Солонгос гүрэнэй Сунчон университедтэй харилсаа холбоо байгуулга – 2005 оной апрель;
- Солонгос гүрэнэй Канвон университедтэй харилсаа холбоо байгуулга – 2005 оной июль;
- Конфуциин дээдэ һургуули нээлгэ – 2007 оной июль;
- БГУ-гай түлөөлэгшэдэй Хитадай Бээжэн болон Сиан хотонуудта ажаллалга – 2008 онһоо;
- Франциин Посольствотой харилсаа холбоо байгуулга – 2009 оной март;
- Польшын Консульствотой харилсаа холбоо байгуулга  – 2009 оной апрель;