На главную страницу
Бурятский государственный университет
Ректор

Ректор
 
Степан Владимирович Калмыков, педагогикын эрдэмэй доктор, профессор, Россиин Эрдэм һуралсалай академиин гэшүүн-корреспондент, Буряад Республикын Арадай Хуралай депутат, Солонгос Республикын Буряад Республикадахи Хүндэтэ консул.
 
С.В. Калмыков   1950 оной январиин 19-дэ түрэһэн. 1970 ондо БГПИ-гэй бэе тамир хүмүүжүүлгын һалбари эрхимээр дүүргэһэн. Тэрэл жэлдээ Боохоной багшанарай училищидэ физкультурын багшаар хүдэлжэ эхилээ. 1971-1974 онуудта  Н.К. Крупскаягай нэрэмжэтэ Москвагай багшанарай институдай  физическэ хүмүүжүүлгын теориин болон методикын кафедрын дэргэдэхи аспирантурада һураба.1974 онһоо Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулида, саашадаа БГУ-да хүдэлнэ. 1977 оной январь һарада педагогикын эрдэмэй кандидадай нэрэ зэргэ хамгаалаа. 1977 онһоо 1987 он болотор барилдаанай ба гимнастикын кафедрые даагшаар хүдэлөө. 1987 онһоо 1990 он болотор бэе тамир хүмүүжүүлгын һалбариин деканаар хүдэлөө. Дээдэ шатын һоригшо һэн тула, тэрэ хори гаран СССР-эй болон Россиин Федерациин спортын мастернуудые, хорин мастерта кандидадуудые бэлдэһэн байна. Тэдэнь хадаа нэгэтэ бэшэ уласхоорондын болон бүхэроссиин мұрысөөнүүдэй чемпионууд , призернууд болоһон.
 
Россиин Федерациин Эрдэм һуралсалай министерствын шиидхэбэреэр 1995 оной мартын хоерто С.В. Калмыковта физическэ хүмүүжүүлгын теоретическа үндэһэнүүдэй кафедраар профессорэй нэрэ зэргэ олгогдоо Энэл жэлэй апрелиин хорин нэгэндэ тэрээндэ педагогикын эрдэмэй докторой нэрэ зэргэ олгогдобо.

Степан Владимирович Калмыков 1993 ондо  Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуулиин ректорээр һунгагдаа. Калмыковай ба тэрэнэй коллегэнүүдэй үүсхэлээр институт университет болгогдоһон байна.
 
1995 онһоо С.В. Калмыков Буряадай гүрэнэй университедэй ректор. Тэрэнэй ударидалга доро университет эрдэм-һуралсалай ехэ түб болонхой.
 
С.В. Калмыков- дээдэ шатын багша, эрдэмэй-методическа үндэр хэмжээндэ  «Теория физического воспитания», «Теория и методика спортивной борьбы», «Теория и методика спортивных едииноборств» гэһэн курснуудаар лекцинүүдые уншадаг.
 
1997 онһоо С.В. Калмыков педагогикоор, бэе тамир хүмүүжүүлгын , спортивна һорилгын, бэе тамир элүүржүүлэн хүмүүжүүлгын теори болон методикоор диссертаци хамгаалгын докторой совет толгойлно. Энэ Соведтэ 163 кандидадай, 12 докторой ажалнууд хамгаалагдаа.
 
1999 ондо С.В.Калмыков Россиин Эрдэм һуралсалай академиин гэшүүн-корреспондентээр һунгагдаа. « Буряадай АССР-эй физическэ культурын габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэтэй(18.11.1989) «За отличные успехи в области образования СССР»(27.09.1989.), «Почетный работник высшего профессионального образования Российской федерации»(11.01.2000) гэһэн тэмдэгүүдээр шагнагданхай.
 
С.В. Калмыков мэдээжэ гүрэнэй ба ниитын ажаябуулагша. 1999 ондо Буряадай арадай депутадаар, республикын Верховно Соведэй комитедэй түрүүлэгшээр һунгагдаһан юм. Тэрэнэй үүсхэлээр «Об образовании», «О государственном флаге», «О молодежной политике», «О государственных языках» гэһэн хуулинууд абтагдаа, 1992 ондо Азиин-Номгон далайн регионой гүрэнүүдэй залуушуулай ба оюутадай фестиваль үнгэргэгдэһэн юм.
С.В. Калмыков Буряад Республикын Арадай Хуралай хэдэн зарлалай депутат байһан(1994,1998,2002), мүнөө 2007 оной зарлалай депутат, гүрэнэй байгуулгын ,нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, гүрэнэй албанай хуули еһын асуудалнуудай комитедэй бұридэлдэ ородог.
Парламентда тэрэнэй эдэбхитэй ажалынь номой сангай хэрэг, физкультура, спорт, аяншалга, дээдэ эрдэмтэй мэргэжэлтэдые хэлсээнэй еһоор бэлдэлгэ, Эрдэмэй жаса байгуулга, ЮНЕСК-огой хэрэгээр Үндэһэтэнэй хороониие эмхидхэлгэ, Новосибирскын гүрэнэй университедэй филиал нээлгэ гэхэ мэтэ тухай асуудалнуудтай холбоотой.  
 
Депутат байха үедөө С.В. Калмыков олон проектнуудые бэелүүлһэн байна, тоолобол, Буряад Республикада университетскэ эрдэм һуралсал шэнэлэлгэ, Прибайкальска аймагай Гремячинск тосхондо спортивно комплекс барилга, Буряадай гүрэнэй университедэй материально-техническэ бааза шэнэдхэлгэ,үргэдхэлгэ,залуушуулай политика түсэблэлгэ, социально-соелой объектнүүдые тусхай зорилготой мүнгэ зөөреор хангаха шэнэ онол аргануудые нэбтэрүүлгэ г.м.
Тэрэнэй дэмжэлгээр нютагай засагай еһо журам байгуулагдаа:заха холын аймагуудай хүдэлмэри хүтэлбэрилгэ, 44-хи юрэнхы эрдэмэй дунда һургуулида залгалаа байшан баригдаа.
 
С.В. Калмыков «Буряад-Монгол» гэһэн бүлгэмэй түрүүлэгшээр һунгагдаһан байна. Энэ бүлгэмынь энэ хоер нютагуудай хүн зоной дунда ехэ ажал ябуулна. Буряад республикын, Монгол ороной экономическа ба соелой хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө оруулна. Ород- монгол оронуудай суг ажалай хүгжэлтэдэ ехэ нүлөө оруулһанай түлөө С.В. Калмыков 2005 ондо Монгол гүрэнэй «Найрамдал» медальда хүртэһэн, 2007 ондо «Полярная Звезда» гэһэн ордендо хүртэһэн байна. РоссиИн болон Солонгос гүрэнэй харилсаанай хүгжэлтэдэ оруулһан нүлөөгэй түлөө С.В. Калмыков 2000 ондо «Хүндэтэ консул» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна. Хальмаг Республикын толгойлогшын Зарлигаар С.В. Калмыков «Навеки вместе» гэһэн медаляар шагнагдаа. Буряад Республикын Президентын Зарлигаар 2010 оной февралии 4-дэ Агван Доржиевай медальда хүртэбэ.
 
Степан Владимирович политическа, эмхидхэлэй, педагогическа, эрдэм шэнжэлгын ажал амжалтатайгаар ябуулдаг. Тэрэнэй хүтэлбэри доро 3 докторой, 27 кандидадай диссертацинууд хамгаалагданхай.С.И.Калмыков 200 гаран эрдэмэй ажал, 12 томо монографи хэблүүлэнхэй. Авторай үнэмшэлгэ ба лицензинүүдтэй. Тэрэнэй хүтэлбэри доро «Бурятия» гэһэн номуудай һубарил гарадаг. Тэрэ «Восток-Запад» гэһэн бүхэроссиин эрдэмэй ажалнуудай суглуулбариин ахалагша редактор болоно.
 
Профессор С.В. Калмыков бүхэроссиин болон уласхоорондын конференцинүүд болон  симпозиумуудта (Польша, США, Монгол, Хитад, Германи) саг үргэлжэ хабаададаг. Тэрэ хадаа Монголой Республикын ВАК-ай мэргэжэлнүүдээр педагогикын эрдэмэй докторой нэрэ зэргэдэ диссертацинуудай хамгаалагдаха хамтын монгол- буряад диссертационно соведэй түрүүлэгшэ  болоно.

Мүнөө үедэ Байгалай регион соо Буряадай гүрэнэй университет   кадрнуудай талаар ехэ арга боломжонуудтай гээшэ. С.В. Калмыковай шадамараар ябуулһан кадрово политикын хүсөөр мүнөө университедтэ эрдэмэй болон һуралсалай ажал 167 эрдэмэй доктор, профессорнууд, 570 гаран кандидадууд ябуулна. Докторой диссертациооно 9 совет байгуулагданхай. Буряадай гүрэнэй университет Москвагай, Новосибирскын, Эрхүүгэй, Томскын болон хари гүрэнүүдэй университедүүдтэй, эрдэмэй түбүүдтэй нягта харилсаатай. Эрдэм, һуралсал болон соелой талаар дэлхэйн арбан гүрэнүүдэй университедүүдтэй удаан болзорой хэлсээ баталанхай. Тэдэнэй дунда АРВМ Үндэһэтэнэй университет (КНР), Дотор Монголой багшанарай университет (КНР),  Цзилиньскэ ород хэлэнэй институт (КНР), Монголой гүрэнэй университет (Монгол орон), Монголой гүрэнэй медицинскэ университет (Монгол орон), Рурска университедэй германистикын институт (Германи), Сунчон, Канвон хотонуудай гүрэнэй университет (Солонгос).