На главную страницу
Бурятский государственный университет
Эрдэмэй һалбаринууд

Эрдэмэй һалбаринууд
 
Системнэ шэнжэлэлгэнүүдэй ба автоматизациин эрдэм һуралсалай ба инновационно түб
 
Директор: Дармаев Түмэн Гомбоцыренович, ф.-м.э.к., доцент
 
Ранжуровай үйлсэ, 5, 1311 тэнхим тел.22-12-15
 
Лабораторинууд:
 
1. Тоологын ба оньһото мэдээсэлэй технологиин лаборатори;
2. Хүтэлбэриин онол заабаринуудай лаборатори;
3. Системнэ шэнжэлгэнүүдэй лаборатори
 
Зүүн зүгэй стратегическэ шэнжэлэлгэнүүдэй түб
 
Директор:Шулунова Людмила Владимировна, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор,профессор
 
Ранжуровай үйлсэ, 6а, тел.21-04-11
 
Лаборатори ЦСВИ:
 
1. Хүниие соёлой талаһаа шэнжэлэлгын ба соёл хоорондын харилсаанай лаборатори;
2. Азиин-Номгон далай шадарай оронуудай зэргэсүүлгын түб
 
Амита байгаали адаглалгын түб
 
Директор: Доржиев Цыдыпжап Заятуевич, биологиин эрдэмэй доктор., проф.
 
Смолинай үйлсэ., 24а, 0309 тэнхим, тел. 21-03-48
 
Евразийн харилсаанай түб
 
Директор: Карпов Анатолий Степанович, педагогикын эрдэмэй кандидат, доц.
 
Сүхэ-Баатарай үйлсэ, 6, 7213 тэнхим, тел. 21-17-98
 
РФ-гэй АТР-эй оронуудтай харилсаануудые хуули ёһоной талаар хангалгын түб
 
Директор: Скуратов Юрий Ильич, юридическэ эрдэмэй доктор., проф.
 
Сүхэ-Баатарай үйлсэ, 6, тел. 21-51-52
 
Монгол хэлэнэй ба соёлой түб
 
Директор: Шохоев Эдуард Климентьевич, түүхын эрдэмэй кандидат.,доц.
 
Пушкинай үйлсэ, 25, тел.44-25-22
 
Солонгос хэлэнэй ба соёлой түб
 
Директор: Шохоев Эдуард Климентьевич, түүхын эрдэмэй кандидат.,доц.
 
Пушкинай үйлсэ, 25, тел.44-25-22
 
Буряад хэлэ хүгжөөлгын координационно түб
 
Директор: Васильева Мария Самсоновна, педагогикын эрдэмэй доктор., доц.
 
Ранжуровай үйлсэ, 6, тел.21-32-10
 
Конфуциин институт
 
Директор: Шохоев Эдуард Климентьевич, түүхын эрдэмэй кандидат.,доц.; Шэн Хайбо
 
Пушкинай үйлсэ, 25, 4209 тэнхим, тел.44-94-09
 
Плазмын физика ба плазменна технологинууд
 
Даагша: Буяантуев Сергей Лупсанович, техническэ эрдэмэй доктор, проф.
 
Наносистемэнүүдэй физикэ
 
Даагша: Бардаханов Сергей Прокопьевич,физико-математическа эрдэмэй доктор,проф.;
 
Даагшын оршолго: Номоев Андрей Валерьевич, физико-математическа эрдэмэй кандидат,доц.
 
Байгаалиин системэнүүдэй хими
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Раднаева Лариса Доржиевна,химиин эрдэмэй доктор, проф.
 
Октябрьска үйлсэ, 36а
 
Эколого-шэнжэлэлгын туршалгын лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Баторова Галина Николаевна, химиин эрдэмэй кандидат, доц.
 
Смолинай үйлсэ,24а, 0425 тэнхим, тел.21-26-91
 
Эрдэмэй гербари
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Намзалов Бимба-Цырен Батомункуевич, биологиин эрдэмэй доктор, проф.
 
Смолинай үйлсэ,24а, 0312 тэнхим, тел.21-06-33
 
Һуралсалай инновационно технологинуудай лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Пелихова А.А., хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат.,ст.преп.
 
Пушкинай үйлсэ, 25, 4322 тэнхим, тел.44-44-46
 
Һургуулиин урда тээхи бэлэдхэлэй лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Посходиева Дулгар Васильевна, педагогикын эрдэмэй кандидат,доцент
 
Пушкинай үйлсэ, 25, 4321 тэнхим, тел.44-51-89
 
Һургуулиин региональна һуралсалай лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Цыренова Марина Геннадьевна, педагогикын эрдэмэй кандидат.,доцент
 
Пушкинай үйлсэ, 25, 4109 тэнхим, тел.45-44-46
 
Этнопсихологиин лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Дондобон Наталья Базаровна,педагогикын эрдэмэй кандидат, проф.
 
Пушкинай үйлсэ, 25, тэнхим 4318, тел.45-51-89
 
Этнопедагогикын лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Лыгденова Валентина Базаровна, педагогикын эрдэмэй кандидат, доц.
 
Пушкинай үйлсэ, 25, 4321 тэнхим, тел.44-51-89
 
Компьютераар хэлэ шудалалгын лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Степанов Баир Маратович, техническэ эрдэмэй кандидат, доц.
 
Ранжуровай үйлсэ,5, 1314 тэнхим, тел.21-97-57
 
Криминалистикын лаборатори
 
Хүтэлбэрилэгшэ: Шангин Данил Георгиевич
 
Сүхэ-Баатарай үйлсэ,6, тел.21-51-52